Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

 

1LD201G 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
2SYNTHEX 900P 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
3GI 980 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
4FGL 980 15 ΠΘΕ 282/22-07-2003
5DEM-204 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
6PBM PE1 15 ΘΓ 298/22-12-2003
7SAREMA GAS 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
8PROLINE PETROL 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
9ICS GAS PUMP 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
10FUEL MANAGER 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
11NCR REAL POS 7167 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
12PBM NE1 15 ΘΖ 306/13-05-2004
13PROLINE ERGO SPEED 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
14FS MICROFISCAL PFP 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
15CASIO FE5000G 15 ΕΥ 309/20-05-2004
16SAM4S ER-350F 15 ΔΗ 310/03-06-2004
17POSI FISCAL II/C 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
18SAMSUNG FISCAL 350 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
19IBM 4610-KH5 SURE MARK 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
20SYNTHEX 550 ACR 15 ΣΧ 314/01-07-2004
21ARCADIA 6010 PLUS 15 ΓΕ 315/22-07-2004
22SAM4S ER-420M 15 ΓΩ 316/11-10-2004
23SAM4S ER-5200 15 ΣΩ 317/11-10-2004
24SAM4S ER-5240 15 ΧΩ 318/11-10-2004
25LD-90 FISCAL 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
26MF-EJ210 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
27SYNTHEX 450 EJR 15 ΛΥ 321/16-12-2004
28NCR REALPOS 7197 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
29T EPSON 6000 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
30SOLIDUS ST-50 15 ΣΔ 324/04-03-2005
31QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005
32JUNIOR 15 ΟΧ 326/18-04-2005
33DL-80 15 ΝΠ 327/17-05-2005
34PBM NE-2 15 ΘΗ 328/13-07-2005
35HITECH 458 G 15 ΑΞ 329/02-08-2005
36HITECH 458G-REST 15 ΕΞ 330/02-08-2005
37PROLINE 10 15 ΩΔ 331/02-08-2005
38DCR GIOTTO-B 15 ΡΠ 334/13-12-2005
39DCR GIOTTO 15 ΡΓ 335/13-12-2005
40SAREMA XT-NEW 15 ΗΖ 336/13-12-2005
41SHARP ER-A227G 15 ΣΗ 337/20-12-2005
42DR 570 LT 15 ΔΡ 338/20-12-2005
43LD 628 FISCAL 15 ΛΕ 339/20-12-2005
44ASTERIAS DCR MICROTHERM 15 ΔΒ 340/09-02-2006
45ASTERIAS DCR LADYTHERM 15 ΔΛ 341/09-02-2006
46B’ 85/24.01.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 757
47ICS ELEGANT 15 ΚΗ 342/16-02-2006
48ICS EXTRA 15 ΚΘ 343/02-03-2006
49ADMATE PLUS+ 15 ΦΒ 344/17-05-2006
50SAM4S ER-380 15 ΔΩ 345/17-05-2006
51DPS S-2020 15 ΤΨ 346/12-07-2006
52DPS S-2020R 15 ΣΖ 347/12-07-2006
53MERCURY 130F 15 ΦΗ 348/12-07-2006
54EURO-2100 15 ΝΛ 349/06-09-2006
55EURO-2100MP 15 ΚΜ 350/06-09-2006
56i-POS 15 ΒΤ 351/06-09-2006
57EUROSHOP 258 15 ΤΦ 352/27-10-2006
58D.P.S. S-700 15 ΤΩ 353/03-11-2006
59EUROSMART 258 15 ΒΖ 354/03-11-2006
60ZIP 258 15 ΒΨ 355/03-11-2006
61ICS EASY FISCAL 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
62ICS ELEGANT PLUS 15 ΦΥ 357/29-11-2006
63CASIO FE-811 15 ΩΒ 361/15-02-2007
64PROLINE COSMOS B 15 ΦΨ 362/15-02-2007
65PROLINE COSMOS Α 15 ΥΚ 363/15-02-2007
66IS-1 15 ΣΘ 364/15-02-2007
67ER-2500 15 ΘΙ 365/22-02-2007
68CASH 3500 15 ΠΘ 366/22-03-2007
69NATIONAL OPALINA 15 ΨΩ 367/22-03-2007
70NATIONAL OPALINA RS 15 ΩΧ 368/22-03-2007
71D.P.S. S-800 15 ΨΑ 369/22-03-2007
72EURO-200TX 15 ΘΡ 370/21-06-2007
73MERCURY 140F 15 ΦΖ 371/21-06-2007
74PALMAR PLUS 15 ΩΖ 373/02-08-2007
75INFO CARINA 15 ΨΒ 374/02-08-2007
76ASTERIAS SERENE 15 ΔΧ 376/02-08-2007
77ASTERIAS SUPER 2200 15 ΘΣ 377/02-08-2007
78QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008
79GTM-100 15 ΣΙ 379/21-01-2008
80CASIO TE-300F 15 ΧΒ 380/21-01-2008
81OLIVETTI CRF 100 15 ΙΓ 381/21-01-2008
82TOSHIBA FISCAL 15 ΚΩ 382/21-01-2008
83ASTERIAS SERENA PLUS 15 ΨΔ 383/28-01-2008
84MF-EJ320 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
85SAM4S ER-260BF 15 ΛΧ 385/13-03-2008
86FPU-EJ 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
87CASH 2100 15 ΓΚ 387/13-03-2008
88SAREMA SUPERAMERICA 15 ΛΗ 388/13-03-2008
89ER-497G 15 ΓΑ 389/15-05-2008
90SOLIDUS ST-500 15 ΣΞ 390/15-05-2008
91PBM NE-3 15 ΠΞ 391/15-05-2008
92IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
93IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
94IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
95IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
96SATURNO 15 ΨΕ 396/15-05-2008
97D.P.S. Open Cash 15 ΦΤ 397/10-07-2008
98TEPSON TM-81F 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
99LINEA 15 ΘΤ 399/10-07-2008
100NESSO 15 ΨΖ 400/10-07-2008
101ICS MICROPOS PLUS 15 ΓΖ 401/10-07-2008
102ARCADIA III 15 ΣΥ 402/22-10-2008
103WISDOR CRD81 15 ΓΘ 403/22-10-2008
104AS220 FISCAL AEPSON 15 ΑΨ 404/22-10-2008
105NORIKO N-58 15 ΓΙ 405/22-10-2008
106ER-357G 15 ΓΞ 406/16-12-2008
107MF-EJ210A 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
108ADMATE CRF 500 15 ΦΘ 409/12-05-2009
109CASH 2300 15 ΠΦ 410/12-05-2009
110NORIKO A-28 15 ΘΛ 411/26-06-2009
111NORIKO A-38 15 ΦΝ 412/26-06-2009
112ACLAS CR68AF 15 ΛΓ 413/26-06-2009
113DCR NOZOMI 15 ΣΦ 414/26-06-2009
114NORMA 15 ΓΟ 416/30-09-2009
115DCR SERENE ENERGY 15 ΣΨ 417/30-09-2009
116EPSON FP-81F 15 ΓΠ 419/30-09-2009
117CASIO FE-5100 G 15 ΓΨ 420/26-11-2009
118SAM4S ER-230F 15 ΘΧ 422/26-11-2009
119CARAT FAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009
120ST 51 15 ΦΙ 427/31-03-2010
121QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010
122DR-570-LT V2 15 ΘΩ 430/11-05-2010
123PROLINE ERGOSPEED II 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
124CARAT MOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010
125POCKET + 15 ΒΞ 435/28-05-2010
126ER-A285G 15 ΘΨ 437/04-06-2010
127WISDOR CRL 15 ΗΩ 438/04-06-2010
128PROLINE 20 15 ΨΚ 439/04-05-2010
129HITEC PLUS 15 ΨΛ 440/04-06-2010
130HITEC PLUS - E 15 ΩΗ 441/04-06-2010
131SAREMA DI50 / EJ 15 ΨΘ 442/15-06-2010
132NCR REAL POS 7167-2011 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
133DL - 90 EXPRESS 15 ΩΤ 444/15-06-2010
134DCR MY CASH 27 15 ΨΗ 445/25-06-2010
135ER - A295G 15 ΛΚ 446/25-06-2010
136RBS - MERCAT0 15 ΩΣ 447/25-06-2010
137INFO CARINA PLUS 15 ΨΧ 448/25-06-2010
138GTM - 200 15 ΨΙ 450/02-07-2010
139ICS ELEGANT II 15 ΨΤ 451/02-07-2010
140SCIROCCO PLUS 15 ΩΥ 452/02-07-2010
141NORMA MOBILE 15 ΩΝ 453/02-07-2010
142INFO CARINA i28 15 ΜΩ 457/19-07-2010
143SAM 4S ER-420 MF 15 ΩΟ 458/19-07-2010
144PE - 2 15 ΛΙ 459/28-07-2010
145ICS EXTRA II 15 ΟΠ 460/28-07-2010
146ADMATE PLUS II 15 ΜΘ 462/28-07-2010
147MERCURY 230F 15 ΔΝ 463/28-07-2010
148DPS S-710 15 ΩΨ 465/07-10-2010
149OLIVETTI CRF 300 15 ΘΦ 466/07-10-2010
150LINDOS PORTABLE 15 ΨΠ 468/25-11-2010
151Posi Fiscal III 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
152IBM 4610 Suremark Model KB3 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
153SAREMA GRILLO / EJ 15 ΟΞ 471/16-02-2011
154HITEC REST PLUS 15 ΚΞ 472/07-04-2011
155OLIVETTI CRF 200 15 ΙΨ 473/07-04-2011
156DATECS CTR400 15 ΘΞ 474/26-05-2011
157SAM4S ER-380F 15 ΖΘ 476/30-06-2011
158i-POS PLUS 15 ΖΩ 477/21-07-2011
159CASIO TE-350F 15 ΩΛ 478/21-07-2011
160DPS NEON 15 ΚΨ 479/06-10-2011
161DCR EasyJ 58 15 ΩΚ 480/06-10-2011
162DATECS CTR200 15 ΨΦ 481/06-10-2011
163SAM4S ER-430M 15 ΡΣ 482/06-10-2011
164QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011
165INFO CARINA NET 15 ΟΘ 486/29-03-2012
166ACR ER-460EJ 15 ΟΣ 487/25-04-2012
167KOSMOLINE PLUS 15 ΛΘ 488/25-04-2012
168DCR NOZOMI II 15 ΨΡ 489/31-10-2012
169KOSMOLINE 15 ΨΣ 490/31-10-2012
170MF - EJ320A 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
171MF - EJ210B 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
172PBM NE-5 15 ΧΘ 493/15-11-2012
173IBM 4610 SureMark Model GB3μ 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
174IBM 4610 SureMark Model GR3τ 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
175RBS MERCATO II 15 ΨΥ 496/15-01-2013
176TEPSON - 6000 PLUS 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
177SAREMA POINT / EJ 15 ΝΨ 498/12-06-2013
178IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
179IBM 4610 SureMark Model GB3ε 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
180IBM 4610 SureMark Model GR3ι 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

 

Καλέστε μας στο 210 2623560 για προσφορά!