Τι κάνω την παλιά μου ταμειακή μηχανή;

Ο νόμος είναι σαφής. Η ταμειακή μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το ίδιο ΑΦΜ.
Από 1/1/2015 κάθε αλλαγή που γίνεται σε φορολογικό μηχανισμό ή σε φορολογική ταμειακή μηχανή και αφορά την έναρξη (αγορά νέας) ή την παύση τους, πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίησή τους (ημερομηνία τιμολογίου) να κοινοποιείται στο taxisnet.


Ένα θέμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι και η διαφύλαξη των φορολογικών τους αρχείων για αρκετά χρόνια, αφού η υποχρέωση αυτή, πέρα από τη δέσμευση χώρων, δημιουργεί και κινδύνους απώλειας εγγράφων, με τις προκύπτουσες συνέπειες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι ταμειακές μηχανές και ΕΑΦΔΣΣ. Ήδη, υπό κανονικές συνθήκες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων τους για έξι χρόνια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μπορώ να αγοράσω μεταχειρισμένη ταμειακή μηχανή ή ΕΑΦΔΣΣ ή να πουλήσω την δικιά μου;

Η ΠΟΛ.1068/24.3.2015 στο παράρτημα Β λέει ότι μεταβίβασης μεταχειρισμένου ΦΗΜ χωρίς αντικατάσταση της παλαιάς φορολογικής μνήμης με νέα επιτρέπεται μόνο αν η νέα εταιρεία προκύπτει από:

  • Μετασχηματισμό (συγχώνευση -διάσπαση- απορρόφηση) επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση καθολικό διάδοχο της προηγούμενης
  • γονική παροχή
  • κληρονομική διαδοχή

 

Β.3.2 Διαδικασίες μεταβίβασης μεταχειρισμένου ΦΗΜ χωρίς αντικατάσταση της παλαιάς φορολογικής μνήμης με νέα.

 

Β.3.2.1 Μεταβίβαση λόγω μετασχηματισμού (συγχώνευσης -διάσπασης – απορρόφησης) επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση καθολικό διάδοχο της προηγούμενης.
Ο παλιός κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση παύσης με κωδικό 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ τηρεί με ευθύνη του τα σχετικά με το μετασχηματισμό δικαιολογητικά έγγραφα και υποβάλλει στο taxisnet δήλωση έναρξης με κωδικό 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Ζ έναρξης για τον νέο κάτοχο. Μέχρι την θέση σε λειτουργία του κωδικού έναρξης 28 του taxisnet, ο νέος κάτοχος υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης: • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ’ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου – χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. • Το Έντυπο Β2 TAXIS με κωδικό έναρξης 28 «ΜΕΤΑΣ-ΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». • Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) π.χ. Συστατικό ή Καταστατικό της Εταιρείας που κατατέθηκε στην αρμόδια Νομαρχία, όπου θα αναγράφεται ότι η προκύπτουσα επιχείρηση είναι καθολικός διάδοχος της προηγούμενης. • Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ’ αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, – πριν και μετά την μεταβολή – και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά-αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή. • Το Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται. Μέχρι την ενεργοποίηση του κωδικού του taxisnet Έναρξη 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)», ο κάτοχος του ΦΗΜ απευθύνεται απευθείας στην αρμόδια ΔΟΥ εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας και υποβάλλει όλα τα ανωτέρω έγγραφα, με την διαφορά ότι στο έντυπο Β2 TAXIS συμπληρώνονται δύο κωδικοί: Παύση 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)», και Έναρξη 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)».
Β.3.2.2 Μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής
Ο παλιός κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση παύσης με κωδικό 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΦΗΜ. Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα φορολογικά ταξίμετρα) δήλωση έναρξης με κωδικό 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα: • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ’ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου – χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. • Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένους τους κωδικούς έναρξης ή παύσης : Παύση 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ» ή Έναρξη 37 «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΑΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». • Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) • Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ’ αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, – πριν και μετά την μεταβολή – και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή. • Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.
Β.3.2.3 Μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής
Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet για λογαριασμό του παλαιού κατόχου (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), δήλωση παύσης με κωδικό 24 «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΦΗΜ. Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), δήλωση έναρξης με κωδικό 15 «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα: • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ’ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου – χρήστη πριν και μετά την μεταβολή. • Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένους τους κωδικούς έναρξης ή παύσης : Παύση 24 «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ» ή Έναρξη 15 «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ». • Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) • Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ’ αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, – πριν και μετά την μεταβολή – και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή. • Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.

 

Και δεν μπορώ να αλλάξω Μνήμη;

Πάλι η ΠΟΛ.1068/24.3.2015 στο παράρτημα Β λέει
Προϋποθέσεις αντικατάστασης Φορολογικής μνήμης Αντικατάσταση Φορολογικής μνήμης επιτρέπεται εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας του ΦΗΜ, μόνο λόγω βλάβης.

 

Συμπέρασμα

Αν κλείσεις ή μεταβιβάσεις την επιχείρηση σου ο καινουργιος ιδιοκτήτης θα πρέπει να αγοράσει καινούργιο ΦΗΜ, εκτός απο ειδικές περιπτώσεις. Θα πρέπει να το δηλώσεις στο taxisnet και να την κρατήσεις για τουλάχιστον 6 χρόνια.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *